Incommodi

130 tekstów – auto­rem jest In­commo­di.

* * *

Dzień za dniem
ta­ki sam.
Bi­je dzwon nam.

I ta­ka jestem
inna.
I ta­ki jesteś
sam.

I łapię Cię za
sen.
I łapiesz mnie
za oddech.

Ręka w rękę
niezmiennie
Bi­je nam serce. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 listopada 2016, 19:03

Nie można oglądać świata przez lus­tro. To bar­dzo wąski pun­kt widzenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 grudnia 2014, 17:24

nocami

Nie mogę po­radzić so­bie z wszecho­gar­niającą mnie wol­nością. Z tym, że cza­su jest zbyt wiele i ludzi zbyt mało by go spożyt­ko­wać. Z tym, że świat jest luk­su­sowo za duży, że otacza [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 2 listopada 2014, 18:39

"Zaw­sze jestem
przed czasem."

~Śmierć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2014, 00:23

Brak

Już cię nie mam.
Nie zos­tał po to­bie
na­wet cień.

Roz­padłeś się.
Na mi­lion maleńkich
cząstek.

Siedzę.
Pat­rzę jak rośnie
mi świat.

Widzę.
Jak to­nie w moich
dłoniach.

Wolność.
Czy to jest ta­kie
proste? 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 października 2014, 23:11

Nic więcej

Szczęść mały ogrom
roz­puszczo­ny w oddechu,
gdy nikt nie patrzy.

I miłości słod­ki ciężar,
co się żadnemu
z nas nie należał.

Wy­buchy wul­kanów
w ujem­nej temperaturze
gęste­go powietrza.

I to uniesienie brwi,
gdy dłoniom skóry
dos­tar­czo­no zbyt mało.

Słońce za­tacza się
pi­jac­kim kręgiem po
zbyt dużej daw­ce nieba.

Gwiaz­dy sy­pią się
na nad­mier­nie głuche,
otępiałe głowy.

Mam Ciebie.
Nic więcej.
Nic więcej nie trzeba. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 września 2014, 11:26

Wiersz o szczęściu

Tęsknię za Tobą,
cho­ciaż bliżej jes­teś
niż na od­ległość od­dechu.

I opuszki Twoje
jak słod­kie haczyki
wcze­piają się w 
sprag­nioną skórę.

Zmie­rzch gra na 
li­nii Twoich ramion.
Raczę się nim jak
zmysłowym li­zakiem.

Świat o nas zapomniał.
I tyl­ko cisza pałęta się
po po­koju, szukając
za­gubionej sa­mot­ności.

A ja?
Ja jestem.
De­finicją szczęścia.
Ot­chłanią rozkoszy. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 lipca 2014, 20:03

Białe ściany

Cze­mu to jest ta­kie trudne?
Ty jes­teś trudny.
Ja jes­tem....
Nie...
Mnie nie ma.

Są za to two­je dłonie.
Dłonie na mnie roz­pa­lają ogień.

Po­siadam oczy.
Two­je. Jak oceany gwiazd.
Widzę ni­mi mo­je drżące wargi.
Czuję gorący oddech-
nadzienie dla moich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 czerwca 2014, 08:53

Zaburzenia

On mnie widział całą.
Taką ja­ka jes­tem.
Taką jaką stałam się
pod je­go palcami.

Zdzierał ze mnie powietrze
war­stwa po warstwie
zdej­mo­wał otchłań
wstydu.

On mnie widział całą.
W zakamarkach
cho­rego cza­su budował
dla nas domy-

schro­nienia dla
sta­rych zegarów
co się o nich zapomina
na wiosnę

Wie­szałam je
na ścianach
zro­bionych z 
su­fitu.

Wszys­tko na opak.
Zaburzenie
proporcji:
szczęścia i bólu.

Samotność
wy­soko
po­nad
normę. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 10 czerwca 2014, 21:13

Noc

Gdy płaszczem mro­ku otu­la się niebo,
w słod­kim tańcu z Orfeuszem
zas­ty­gają zmęczo­ne powieki.

Zaczy­nają się małe tęsknoty.
Tak ciche jak szept giwazd
przy szem­ra­niu świerszczy.

Liche wspom­nienia wypełzają
z od­ległych ar­kanów
nie­wzruszo­nego sufitu.

W za­kamar­kach nocy
lśnią zgu­bione przez nie
chi­tyno­we pan­cerze dnia.

Bólem drżącym jak rzeka,
krzycząc spływają w 
ciemną ot­chłań policzka.

Samotność. 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 6 maja 2014, 16:43

Incommodi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 listopada 2016, 22:29yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień za dniem ta­ki sam. Bi­je [...]

21 listopada 2016, 22:15onejka sko­men­to­wał tek­st Dzień za dniem ta­ki sam. Bi­je [...]

21 listopada 2016, 20:53marka sko­men­to­wał tek­st Dzień za dniem ta­ki sam. Bi­je [...]

2 czerwca 2015, 20:44mill sko­men­to­wał tek­st Brak

26 grudnia 2014, 17:24Incommodi do­dał no­wy tek­st Nie można oglądać świata [...]

29 listopada 2014, 16:56OskarNieludzki sko­men­to­wał tek­st nocami

2 listopada 2014, 18:39Incommodi do­dał no­wy tek­st nocami

14 października 2014, 20:45_Śmierć_ sko­men­to­wał tek­st Zawsze jes­tem przed cza­sem. ~Śmierć.  

14 października 2014, 00:23Incommodi do­dał no­wy tek­st Zawsze jes­tem przed cza­sem. ~Śmierć.  

10 października 2014, 02:36jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Brak